STATUT STOWARZYSZENIA
”Jednostka Strzelecka 3102 GRYF”

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Jednostka Strzelecka 3102 GRYF” i nazywane jest w dalszej części niniejszego Statutu „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej ,,JS GRYF”, posiadać sztandar, używać własnych proporców, znaków graficznych, odznak, symboli oraz pieczęci zgodnie z ustaleniami Zarządu Stowarzyszenia oraz obowiązującym porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§ 2.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Dąbrówka k. Wejherowa woj. Pomorskie.
3. W wypadkach, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 
§ 3.
1. Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r. (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn zm.), Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz715 z późn.zm.) i niniejszego Statutu oraz zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej

§ 4.
1. Do prowadzenia prac Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników

Rozdział II.
Cele Stowarzyszenia 

§ 5. 
1. Celem Stowarzyszenia jest
 Działanie na rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju 
 1) działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania, 
 2) niesienie pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia, 
 3) wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnych państwa w czasie pokoju, 
 4) wspieranie działalności szkół średnich prowadzących edukację w klasach o profilu mundurowym, 
 5) przygotowanie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do obrony cywilnej, 
 6) przygotowanie i zachęcanie członków Stowarzyszenia do pełnienia służby w formacjach mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej, Patriotyzm i Społeczeństwo Obywatelskie 
 7) kształtowanie u Członków patriotyzmu, podtrzymywanie tradycji, pielęgnowanie polskości i wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, oraz potrzeb sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich, 
 8) praca nad rozwojem charakteru młodzieży, uczenie solidarności i zdyscyplinowanego życia w zespole, kształtowanie takich cech jak poświęcenie, przyjaźń, 
 9) uczenie szacunku dla tradycji niepodległościowych. 
 10) propagowanie postaw propaństwowych, praworządnych, obywatelskich i charytatywnych. 
 11) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. 
 12) wdrażanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym lokalnej społeczności. 
 13) propagowanie wolontariatu i propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, 
 14) pielęgnowanie wartości opartych na haśle „Bóg, Honor, Ojczyzna”, udział w obchodach i uroczystościach państwowych, religijnych i narodowych, 
 15) przekazywanie i propagowanie wiedzy historycznej i tradycji oręża Wojska Polskiego, 
 16) podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji Ruchu Strzeleckiego, 
 17) działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania, Strzelectwo Sportowe i Kolekcjonerstwo Broni 
 18) popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu wojskowości, strzelectwa sportowego, myśliwskiego oraz praktycznego, W szczególności z zakresu musztry, struktury i organizacji oddziałów wojskowych, sztuki przetrwania, taktyki, umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią 
 19) udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym i działaniach popularyzujących strzelectwo, 
 20) nieustanne dążenie do podnoszenia umiejętności strzeleckich Członków, 
 21) organizowanie i udział w zawodach krajowych i zagranicznych w strzelectwie sportowym, myśliwskim i praktycznym, 
 22) wszechstronny rozwój i upowszechnianie dyscyplin sportu zaliczonych do dziedziny strzelectwa sportowego, myśliwskiego, praktycznego oraz sportów obronnych i militarnych ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą, 
 23) zrzeszanie osób o zainteresowaniach kolekcjonerskich, w szczególności związanych z historią rozwoju wojskowej myśli technicznej, 
 24) działanie na rzecz kolekcjonerstwa broni i rozwijanie idei kolekcjonerskich na terenie Polski, 
 25) propagowanie wszelkich form zbieractwa i kolekcjonerstwa przedmiotów materialnych będących odbiciem zainteresowań Członków, 
 26) popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat kolekcjonerstwa broni, zwłaszcza dawnej, militariów, historii oręża oraz działalności kolekcjonerskiej, 
 27) wspieranie Członków w zakresie kolekcjonowania broni, pamiątek historycznych i pogłębiania wiedzy historycznej oraz wiedzy i umiejętności z zakresu wojskowości, 
 28) pomoc kolekcjonerom broni i militariów w pozyskiwaniu nowych eksponatów oraz ich opracowywaniu, przechowywaniu i konserwowaniu, 
Rekonstrukcja Historyczna 
 29) Popularyzowanie światopoglądu opartego na przywiązaniu do tolerancji i szacunku dla wielokulturowości, 
 30) Popularyzowanie wiedzy na temat I i II wojny światowej i następnych lat do czasów współczesnych 
 31) Popularyzowanie historii wojskowości , 
 32) Popularyzowanie idei oraz wiedzy z dziedziny rekonstrukcji historycznej, kolekcjonerstwa i strzelectwa
 33) Odtwarzanie umundurowania, wyposażenia i ekwipunku wojsk.
 34) Kolekcjonowanie umundurowania, wyposażenia, ekwipunku i pojazdów wojsk .
 35) Kolekcjonowanie uzbrojenia, w szczególności broni strzeleckiej, na zasadach określonych w odpowiednich przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 36) Opieka nad ruchomymi i nieruchomymi zabytkami militarnymi.
 37) Opieka nad miejscami pochówku żołnierzy i poległych w wyniku wojen światowych.
 Sport
 38) propagowanie turystyki, sportu, atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu oraz ich organizacja.
 39) organizacja imprez sportowych, turystycznych i integracyjnych.
 Kursy i Szkolenia
 40) nieustanne dążenie do podnoszenia poziomu sprawności fizycznej Członków, oraz osób nie zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
 41) działanie w zakresie propagowania i rozwoju kultury, sztuki, tradycji i dziedzictwa narodowego,
 42) popularyzację i poszerzanie wiedzy z zakresu wojskowości oraz obronności i bezpieczeństwa państwa,
 43) przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości, resocjalizacja i wspieranie osób i środowisk dotkniętych problemami alkoholizmu, narkomanii, ubóstwa i wykluczenia społecznego,
 44) upowszechnianie – zwłaszcza wśród młodzieży i studentów – wiedzy oraz umiejętności na rzecz obronności państwa, szczególnie takich jak: terenoznawstwo, strzelectwo, skoki spadochronowe, nurkowanie, survival, wspinaczka oraz techniki linowe.
 System Ratowniczy
 45) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ratownictwa medycznego i kwalifikowanego, szeroko rozumianego bezpieczeństwa, realizowanie programów profilaktycznych oraz programów społecznych,
 46) podejmowanie szkoleń oraz działanie w zakresie ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen.
Łączność
 47) konsolidacja środowisk osób zainteresowanych łącznością radiową w zakresie przewidzianym w przepisach o używaniu radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacji,
 48) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie szkolenia i pomocy w tworzeniu łączności radiowej w sytuacjach kryzysowych,
 49) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie budowy i obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych,
 50) pozyskiwanie nowych rozwiązań technicznych w zakresie łączności. 

§ 6. 
1. Powyższe cele stowarzyszenie realizuje poprzez:
 1) zrzeszanie swoich członków i prowadzenie wśród nich całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku, posługując się charakterystyczną metodą pracy strzeleckiej w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania;
 2) udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi;
 3) kształtowanie więzi międzypokoleniowych, szczególnie poprzez działania na rzecz kombatantów;
 4) udział w obchodach i uroczystościach narodowych, państwowych i lokalnych;
 5) działanie na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 6) działanie w zakresie wspierania działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 7) organizowanie zawodów oraz imprez strzeleckich i rekreacyjnych jak również udział w zawodach i imprezach organizowanych przez inne organizacje, zarówno w kraju jak i za granicą;
 8) prowadzenie zawodów, zajęć, obozów oraz szkoleń o charakterze sportowym, proobronnym i innym, również wśród osób nie zrzeszonych w Stowarzyszeniu, zwłaszcza uczniów szkół średnich uczęszczających do klas profilu mundurowym;
 9) uprawianie strzelectwa sportowego, myśliwskiego i praktycznego oraz innych sportów obronnych;
 10) wymianę doświadczeń pomiędzy osobami i stowarzyszeniami zajmującymi się strzelectwem i kolekcjonerstwem broni;
 11) naukę i propagowanie strzelectwa precyzyjnego poprzez organizowanie spotkań i warsztatów;
 12) kształcenie kadry instruktorskiej własnej oraz innych podmiotów;
 13) krzewienie zasad bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią palną, w szczególności przez młodzież i osoby rozpoczynające korzystanie z broni palnej;
 14) kolekcjonerstwo, rekonstrukcję, odtwarzanie, odbudowę i renowację wyposażenia historycznego i uzbrojenia, umundurowania oraz pojazdów mechanicznych zgodnie z obowiązującym prawem;
 15) udzielanie porad i pomocy w kolekcjonerstwie;
 16) gromadzenie oraz wystawianie i prezentowanie zasobu kolekcjonerskiego broni białej oraz palnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 17) współpracę z resortami obrony narodowej, edukacji, spraw wewnętrznych, administracji, cyfryzacji, kultury fizycznej, ochrony zdrowia, podległymi im służbami, organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami oświatowymi i wychowawczymi oraz innymi instytucjami i podmiotami w zakresie realizacji celów statutowych;
 18) podejmowanie współpracy z jednostkami ratownictwa medycznego oraz ochrony Przeciwpożarowej;
 19) udział w obchodach i uroczystościach państwowych, religijnych i narodowych;
 20) organizowanie i udział w przedsięwzięciach, spotkaniach, prelekcjach, pokazach, kursach, wykładach, szkoleniach i zawodach oraz propagowanie bezpieczeństwa;   21) krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych i sportowych;
 22) realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej i samorządowej w zakresie działań statutowych Stowarzyszenia; 
 23) współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami, klubami, władzami oświatowymi oraz z osobami fizycznymi w zakresie celów realizowanych przez Stowarzyszenie;
 24) popularyzowanie sportów strzeleckich i obronnych w środkach masowego przekazu;
 25) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, promocyjnej i popularyzacyjnej w zakresie strzelectwa;
 26) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej służącej popularyzacji Stowarzyszenia i jego celów;
 27) organizowanie wypoczynku i wydarzeń dla osób pełnoletnich, dzieci i młodzieży;
 28) organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, turystyki i sportu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
 29) organizowanie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej;
 30) prowadzenie świetlic środowiskowych oraz klubów zainteresowań;
 31) organizowanie zbiórek publicznych;
 32) wspieranie działań Członków zajmujących się pracami nad nowymi rozwiązaniami technicznymi w zakresie łączności;
 33) w razie potrzeby i w miarę posiadanych możliwości, organizowanie, kierowanie, koordynowanie i bezpośrednie prowadzenie działań ratowniczych, celem zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych, awarii technicznych i innych zagrożeń powszechnych;
 34) prowadzenie profilaktyki uzależnień, organizowania szkoleń w zakresie pierwszej pomocy;
 35) akcji promocyjnych i imprez propagujących zdrowy styl życia i prawidłowe nawyki w tym zakresie;
 36) inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej do realizowania celów i zadań Stowarzyszenia;
 37) Organizowanie i czynny udział we wszelkich imprezach, w tym plenerowych, odtwarzających wydarzenia historyczne;
 38) Czynną współpracę instytucjami i organizacjami zajmującymi się historią;
 39) Gromadzenie, rekonstrukcję, renowację i konserwację umundurowania, wyposażenia, ekwipunku i pojazdów wojsk;
 40) Gromadzenie uzbrojenia, szczególności broni strzeleckiej, na zasadach określonych w odpowiednich przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych;
 41) Organizację "żywych lekcji historii", wystaw historycznych, prelekcji, odczytów oraz realizowanie programów edukacyjnych wśród dzieci młodzieży i dorosłych;
 42) Organizowanie spotkań, pokazów obejmujących w szczególności wymianę doświadczeń pomiędzy rekonstruktorami i kolekcjonerami;
 43) Organizowanie, wszelkiego rodzaju imprez dotyczących broni palnej w szczególności: spotkań prelekcji, pokazów, treningów, zawodów;
 44) Działalność publikacyjną w zakresie historii;
 45) Działania na rzecz utrzymania muzeum techniki wojskowej;
 46) Pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w szczególności na organizację imprez historycznych;
 47) Pozyskiwanie i zarządzanie obiektami militarnymi związanymi z historią;
 48) Współpracę z właściwymi władzami oraz innymi podmiotami w zakresie zabezpieczania miejsc pochówku żołnierzy poległych w wojnach światowych;

ROZDZIAŁ III 
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

§ 7.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1) członków zwyczajnych
 2) członków seniorów
 3) członków wspierających
 4) członków honorowych

§ 8. 
 1. Członkiem zwyczajnym oraz członkiem seniorem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (z zastrzeżeniem § 8 ust. 3), niepozbawiona praw publicznych, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia. 
2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych oraz członków seniorów następuje na podstawie uchwały Zarządu (z zastrzeżeniem §8 ust. 4 oraz §8 ust. 5) lub, w przypadku członków terenowych jednostek organizacyjnych, Zarządu terenowej jednostki organizacyjnej. 
3. Małoletni poniżej 18 roku życia mogą należeć do Stowarzyszenia na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniami wynikającymi z Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. 
4. Członkowie Stowarzyszenia obecni na Walnym Zebraniu uchwalającym niniejszy Statut stają się członkami seniorami z chwilą podjęcia uchwały. 
5. W poczet członków seniorów Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje osoby aktywnie zaangażowane w bieżącą pracę Stowarzyszenia, deklarujące szczególny wkład finansowy, rzeczowy lub inny. 

§ 9. 
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności Stowarzyszenia zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową. 
2. Postanowienia § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
3. Członek wspierający, gdy jest nim osoba prawna, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem upełnomocnionych przedstawicieli. 

§ 10. 
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub posiadająca szczególne osiągnięcia w realizacji celów i wspieraniu idei, które Stowarzyszenie podziela. 
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 

§ 11. 
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
 1) brania udziału w zebraniach i posiedzeniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia
 2) biernego prawa wyborczego
 3) korzystania z urządzeń i obiektów pozostających w dyspozycji Stowarzyszenia w ramach szkoleń i innych działań prowadzonych w trakcie zorganizowanej działalności Stowarzyszenia, na zasadach określonych każdorazowo dla danego wydarzenia 
2. Członkowie seniorzy Stowarzyszenia mają prawo do:
 1) brania udziału w zebraniach i posiedzeniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia
 2) czynnego oraz biernego prawa wyborczego
 3) korzystania z wszelkich urządzeń i obiektów pozostających w dyspozycji Stowarzyszenia
 4) korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia 
3. Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia wymienione w ust. 1 z wyjątkiem biernego prawa wyborczego. 

§ 12. 
1. Członkowie zwyczajni i seniorzy Stowarzyszenia są zobowiązani do:
 1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
 2) opłacania w ustalonych terminach składek członkowskich oraz programowych
 3) realizowania celów Stowarzyszenia oraz brania udziału w jego pracach
 4) propagowania działalności Stowarzyszenia
 5) godnego reprezentowania Stowarzyszenia 
2. Członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia są zobowiązani do:
 1) wspierania realizacji celów Stowarzyszenia
 2) propagowania działalności Stowarzyszenia
 3) godnego reprezentowania Stowarzyszenia i dbania o jego wizerunek 
§ 13.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:
 1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone do Zarządu na piśmie lub poprzez inne środki komunikacji elektronicznej
 2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku: 
     a) umyślnego naruszenia postanowień statutu 
     b) niebrania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres minimum 2 tygodni
     c) działania na szkodę Stowarzyszenia
     d) nagannej postawy etycznej
     e) niespełniania warunków członkostwa określonych niniejszym Statucie
 3) rozwiązania się Stowarzyszenia
 4) śmierci członka 
2. Członkowie Stowarzyszenia występujący lub skreślani z listy członków ,zasiadający we władzach Stowarzyszenia, zobowiązani są do uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia w ciągu miesiąca od momentu pisemnego zgłoszenia wystąpienia lub w ciągu miesiąca od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków. 
3. skreśleniu z listy członków Zarząd informuje zainteresowanego członka pisemnie lub za pomocą elektronicznych środków komunikacji. 
4. Od decyzji o skreśleniu z listy członków, przysługuje pisemne odwołanie w terminie dwóch tygodni do Komisji Rewizyjnej, która może uchylić decyzję Zarządu i skierować do ponownego rozpatrzenia przez Zarząd. 
5. Ponowne rozpatrzenie decyzji o skreśleniu następuje na posiedzeniu Zarządu rozszerzonym o członków Komisji Rewizyjnej, posiadających w tym przypadku prawo głosu, a decyzje dotyczące skreślenia lub przywrócenia na listę członków zapadają zwykła większością głosów przy obecności przynajmniej ½ członków Zarządu oraz ½ członków Komisji Rewizyjnej. 

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 14. 
1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1) Walne Zebranie
 2) Zarząd
 3) Komisja Rewizyjna 
2. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa 10 lat 

§ 15. 
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym członkowie seniorzy Stowarzyszenia, natomiast z głosem doradczym członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi oraz osoby zaproszone. 
3. Walne Zebranie:
 1) dokonuje wyboru członków zarządu.
 2) dokonuje wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
 3) uchwala statut oraz zmiany w statucie Stowarzyszenia.
 4) podejmuje uchwały w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia.
 5) decyduje o podstawowych sprawach ideowych, programowych i organizacyjnych Stowarzyszenia.
 6) decyduje o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium Komisji Rewizyjnej, a na wniosek Komisji Rewizyjnej – Zarządowi.
 7) podejmuje decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

§ 16. 
2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz na pięć lat. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd jest zobowiązany zawiadomić wszystkich członków seniorów Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni oraz pozostałych członków Stowarzyszenia co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania. 
4. Zawiadomienia dokonuje się:
 1) Członków seniorów: pisemnie, pocztą elektroniczną lub poprzez inne środki komunikacji elektronicznej
 2) Członków zwyczajnych, wspierających i honorowych: poprzez umieszczenie informacji o planowanym terminie i miejscu Walnego Zebrania na stronie internetowej Stowarzyszenia, profilu na portalu społecznościowym lub poprzez inne ogólnodostępne medium. 

§ 17. 
1. Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków seniorów Stowarzyszenia z zastrzeżeniem §17 ust. 3. 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w sposób jawny lub tajny zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej. 3. W razie braku kworum, Walne Zebranie może się odbyć w drugim terminie podanym w zawiadomieniu, przy czym uchwały podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków seniorów Stowarzyszenia. 

§ 18. 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:
 1) na podstawie uchwały Zarządu
 2) na żądanie Komisji Rewizyjnej
 3) na pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, jednak nie mniej niż 10 osób 
2. Zarząd podejmuje decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania nie później niż 30 dni od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały. 
3. O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd jest zobowiązany powiadomić członków Stowarzyszenia na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania; §17 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
4. Wnioskodawcy zobowiązani są do wskazania we wniosku zakresu spraw, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane. 

§ 19. 
1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób wybranych przez Walne Zebranie 
2. Zarząd składa się z Prezesa , jednego lub dwóch Wiceprezesów i innych członków zarządu 
3. Zarząd kieruje działalnością stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 
4. Zarząd może uzupełnić swój skład o nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nieprzekraczającej 2/3 składu Zarządu pochodzącego z wyboru. 
5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać ze Stowarzyszeniem w stosunku pracy. 
 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Stowarzyszenia. 

§ 20. 
1. Do innych kompetencji Zarządu należy:
 1) Realizowanie uchwał Walnego Zebrania
 2) Zwoływanie Walnych Zebrań
 3) Składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu
 4) Uchwalanie planu finansowego i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
 5) Uchwalanie wewnętrznych regulaminów Stowarzyszenia
 6) Zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
 7) Powoływanie i rozwiązywanie podległych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, w tym ich kierownictwa, oraz zatwierdzanie ich regulaminów;
 8) Przyjmowanie i skreślanie z listy członków
 9) Decydowanie o wysokości opłaty wpisowej, składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 10) Decydowanie o zwolnieniu z obowiązku wpłaty wszystkich świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
 11) Decydowanie o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników Stowarzyszenia,
 12) Decydowanie o łączeniu się z innymi stowarzyszeniami i organizacjami oraz o wchodzeniu do związków i federacji stowarzyszeń lub występowania z nich.
 13) Opiniowanie członków Stowarzyszenia w ramach prowadzonej działalności kolekcjonerskiej, rekonstrukcyjnej, szkoleniowej oraz wszelkiej innej związanej z bronią palną, zgodnie z obowiązującymi na terenie RP przepisami prawa.
 14) Przyjmowanie w poczet członków seniorów Stowarzyszenia.
 15) Ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody uznaniowe dla pracowników Stowarzyszenia, w tym pracowników podległych jednostek organizacyjnych
 16) Przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów
 17) Występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Stowarzyszenia
 18) Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów. 

§ 21.
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane, nie rzadziej niż raz na rok. 
2. Posiedzenia Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej ½ liczby członków Zarządu. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym z zastrzeżeniem §13 ust. 5. 
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby członków Zarządu. Przy równej liczbie głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. 
5. Zarząd może podejmować uchwały w drodze głosowania elektronicznego (przy użyciu elektronicznych środków łączności).
 1) głosowanie elektroniczne trwa 24 godziny od momentu ogłoszenia i jest ważne jeżeli zostaną o nim powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 2) wyniku głosowania Prezes Zarządu informuje wszystkich członków Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 3) w głosowaniu elektronicznym uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
 4) przy równej liczbie głosów głosowanie uznaje się za nieważne. 
6. W przypadku powołania przez Walne Zebranie Zarządu składającego się z 2 osób do podjęcia uchwały Zarządu wymagana jest obecność pełnego Zarządu a decyzje mogą zapadać wyłącznie jednomyślnie; §21 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

§ 22.
1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do pięciu osób wybranych przez Walne Zebranie.
2. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje, reprezentuje ją na zewnątrz oraz wobec Zarządu Stowarzyszenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na rok, zwołuje je Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 
4. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, pod przewodnictwem Przewodniczącego Walnego Zebrania, wybierając spośród członków Komisji na funkcje: Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości stosunku zatrudnienia
 2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 3) za wykonywanie funkcji członka Komisji Rewizyjnej oraz za udział w posiedzeniach członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia 
6. Postanowienia § 21 ust. 4 oraz § 21 ust. 6 stosuje się odpowiednio. 
7. Nie można łączyć funkcji Szefa terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia z zasiadaniem w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub komisji rewizyjnej terenowej jednostki organizacyjnej. 
8. W przypadku powstania vacatu Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 składu Komisji Rewizyjnej 

§ 23. 
 1. Osoba przystępująca do Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Komisji z dniem upływu tej kadencji. 
2. Ustanie członkostwa w Komisji Rewizyjnej następuje na skutek:
 1) upływu kadencji
 2) złożenia rezygnacji
 3) śmierci osoby pełniącej tę funkcję
 4) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu 

§ 24. 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiadającym uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze. 
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 
 1) Ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Stowarzyszenia
 2) Ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia
 3) Wyrażania opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd
 4) Opiniowanie prawomocności Walnego Zebrania Oddziału oraz podjętych na nim uchwał
 5) Wykonywanie bezpośrednio czynności kontrolnych wobec terenowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w sytuacji opisanej §32 ust. 10, zgodnie z §32 ust. 8 oraz §32 ust. 11 niniejszego Statutu 
 
§ 25. 
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 1) kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego gospodarki finansowej
 2) kontrola opłacania składek członkowskich
 3) składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi
 4) przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia 

ROZDZIAŁ V 
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA 

§ 26. 
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, składek programowych, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia, sponsoringu, działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz z ofiarności publicznej. 
2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. 
3. Stowarzyszenie może otrzymywać finansowe oraz pozafinansowe wsparcie z instytucji państwowych i samorządowych oraz organizacji prywatnych, a także startować w konkursach na powierzenie lub realizację zadań publicznych oraz innych według zasad określonych w odnośnych przepisach obowiązującego prawa. 
4. Zabronione jest:
 1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
 2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
 3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
 4) nabywanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe 
5. W przypadku prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego, jej zakres określa Zarząd w drodze uchwały. 
 
§ 27. 
1. Oświadczenia woli za Stowarzyszenie składają: 
 1) w sprawach nie skutkujących zobowiązaniami materialnymi
   a) samodzielnie członek zarządu 
   b) pełnomocnicy - w zakresie określonym w pełnomocnictwie udzielonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
 2) w sprawach majątkowych 
   a) samodzielnie Prezes zarządu
   b) pełnomocnicy - w zakresie określonym w pełnomocnictwie udzielonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

ROZDZIAŁ VI 
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

§ 28.
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia
3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, jeśli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach  
Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 3102 GRYF
KSR: 0000713771
 
Copyright ©2019 Jednostka Strzelecka 3102 GRYF, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Liczba odwiedzin: 17124
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem