STATUT STOWARZYSZENIA
”Jednostka Strzelecka 3102 GRYF”

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Jednostka Strzelecka 3102 GRYF” i nazywane jest w dalszej części niniejszego Statutu „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej ,,JS GRYF”, posiadać sztandar, używać własnych proporców, znaków graficznych, odznak, symboli oraz pieczęci zgodnie z ustaleniami Zarządu Stowarzyszenia oraz obowiązującym porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§ 2.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Dąbrówka k. Wejherowa woj. Pomorskie.
3. W wypadkach, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 
§ 3.
1. Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r. (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn zm.), Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz715 z późn.zm.) i niniejszego Statutu oraz zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej

§ 4.
1. Do prowadzenia prac Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników

Rozdział II.
Cele Stowarzyszenia

§ 5.
1. Celem Stowarzyszenia jest

Strzelectwo Sportowe i Kolekcjonerstwo Broni

1) popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu wojskowości, strzelectwa sportowego, myśliwskiego oraz praktycznego, W szczególności z zakresu musztry, struktury i organizacji oddziałów wojskowych, sztuki przetrwania, taktyki, umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią
2) udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym i działaniach popularyzujących strzelectwo,
3) nieustanne dążenie do podnoszenia umiejętności strzeleckich Członków,
4) organizowanie i udział w zawodach krajowych i zagranicznych w strzelectwie sportowym, myśliwskim i praktycznym,
5) wszechstronny rozwój i upowszechnianie dyscyplin sportu zaliczonych do dziedziny strzelectwa sportowego, myśliwskiego, praktycznego oraz sportów obronnych i militarnych ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą,
6) zrzeszanie osób o zainteresowaniach kolekcjonerskich, w szczególności związanych z historią rozwoju wojskowej myśli technicznej,
7) działanie na rzecz kolekcjonerstwa broni i rozwijanie idei kolekcjonerskich na terenie Polski,
8) propagowanie wszelkich form zbieractwa i kolekcjonerstwa przedmiotów materialnych będących odbiciem zainteresowań Członków,
9) popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat kolekcjonerstwa broni, zwłaszcza dawnej, militariów, historii oręża oraz działalności kolekcjonerskiej,
10) wspieranie Członków w zakresie kolekcjonowania broni, pamiątek historycznych i pogłębiania wiedzy historycznej oraz wiedzy i umiejętności z zakresu wojskowości,
11) pomoc kolekcjonerom broni i militariów w pozyskiwaniu nowych eksponatów oraz ich opracowywaniu, przechowywaniu i konserwowaniu,

Sport

12) propagowanie turystyki, sportu, atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu oraz ich organizacja.
13) organizacja imprez sportowych, turystycznych i integracyjnych.

Patriotyzm i Społeczeństwo Obywatelskie

14) kształtowanie u Członków patriotyzmu, podtrzymywanie tradycji, pielęgnowanie polskości i wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, oraz potrzeb sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich,
15) praca nad rozwojem charakteru młodzieży, uczenie solidarności i zdyscyplinowanego życia w zespole, kształtowanie takich cech jak poświęcenie, przyjaźń,
16) uczenie szacunku dla tradycji niepodległościowych.
17) propagowanie postaw propaństwowych, praworządnych, obywatelskich i charytatywnych.
18) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
19) wdrażanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym lokalnej społeczności.
20) wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnych państwa w czasie pokoju,
21) propagowanie postaw wolontariackich i propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,
22) pielęgnowanie wartości opartych na haśle „Bóg, Honor, Ojczyzna”, udział w obchodach i uroczystościach państwowych, religijnych i narodowych,
23) przekazywanie i propagowanie wiedzy historycznej i tradycji oręża Wojska Polskiego,
24) podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji Ruchu Strzeleckiego,
25) działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,
26) wspieranie działalności szkół średnich prowadzących edukację w klasach o profilu mundurowym
27) przygotowanie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do obrony cywilnej,
28) przygotowanie Członków do służby w formacjach mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez przedstawienie wymagań każdej ze służb, wstępne sprawdzenie predyspozycji kandydatów do danej służby, pomoc w uzyskaniu stosownych kwalifikacji/ sprawności
Kursy i Szkolenia
29) nieustanne dążenie do podnoszenia poziomu sprawności fizycznej Członków, oraz osób nie zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
30) działanie w zakresie propagowania i rozwoju kultury, sztuki, tradycji i dziedzictwa narodowego,
31) popularyzację i poszerzanie wiedzy z zakresu wojskowości oraz obronności i bezpieczeństwa państwa,
32) przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości, resocjalizacja i wspieranie osób i środowisk dotkniętych problemami alkoholizmu, narkomanii, ubóstwa i wykluczenia społecznego,
33) upowszechnianie – zwłaszcza wśród młodzieży i studentów – wiedzy oraz umiejętności
na rzecz obronności państwa, szczególnie takich jak: terenoznawstwo, strzelectwo, skoki
spadochronowe, nurkowanie, survival, wspinaczka oraz techniki linowe.

System Ratowniczy

34) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ratownictwa medycznego i kwalifikowanego, szeroko rozumianego bezpieczeństwa, realizowanie programów profilaktycznych oraz programów społecznych,
35) podejmowanie szkoleń oraz działanie w zakresie ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen.

Łączność

36) konsolidacja środowisk osób zainteresowanych łącznością radiową w zakresie przewidzianym w przepisach o używaniu radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacji,
37) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie szkolenia i pomocy w tworzeniu łączności radiowej w sytuacjach kryzysowych,
38) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie budowy i obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych,
39) pozyskiwanie nowych rozwiązań technicznych w zakresie łączności.

§ 6.
1. Powyższe cele stowarzyszenie realizuje poprzez:
   1) organizowanie zawodów oraz imprez strzeleckich i rekreacyjnych jak również udział w zawodach i imprezach organizowanych przez inne organizacje, zarówno w kraju jak i za granicą,
   2) prowadzenie zawodów, zajęć, obozów oraz szkoleń o charakterze sportowym, proobronnym i innym, również wśród osób nie zrzeszonych w Stowarzyszeniu, zwłaszcza uczniów szkół średnich         uczęszczających do klas profilu mundurowym.
   3) uprawianie strzelectwa sportowego, myśliwskiego i praktycznego oraz innych sportów obronnych,
   4) wymianę doświadczeń pomiędzy osobami i stowarzyszeniami zajmującymi się strzelectwem i kolekcjonerstwem broni,
   5) naukę i propagowanie strzelectwa precyzyjnego poprzez organizowanie spotkań i warsztatów,
   6) kształcenie kadry instruktorskiej własnej oraz innych podmiotów.
   7) krzewienie zasad bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią palną, w szczególności przez młodzież i osoby rozpoczynające korzystanie z broni palnej,
   8) kolekcjonerstwo, rekonstrukcję, odtwarzanie, odbudowę i renowację wyposażenia historycznego i uzbrojenia, umundurowania oraz pojazdów mechanicznych zgodnie z obowiązującym prawem,
   9) udzielanie porad i pomocy w kolekcjonerstwie,
   10) gromadzenie oraz wystawianie i prezentowanie zasobu kolekcjonerskiego broni białej oraz palnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   11) współpracę z resortami obrony narodowej, edukacji, spraw wewnętrznych, administracji, cyfryzacji, kultury fizycznej, ochrony zdrowia, podległymi im służbami,
        organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami oświatowymi i wychowawczymi oraz innymi instytucjami i podmiotami w zakresie realizacji celów statutowych,
   12) podejmowanie współpracy z jednostkami ratownictwa medycznego oraz ochrony Przeciwpożarowej.
   13) udział w obchodach i uroczystościach państwowych, religijnych i narodowych;
   14) organizowanie i udział w przedsięwzięciach, spotkaniach, prelekcjach, pokazach, kursach, wykładach, szkoleniach i zawodach oraz propagowanie bezpieczeństwa,
   15) krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych i sportowych
   16) szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i działanie na rzecz ochrony środowiska.
   17) realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej i samorządowej w zakresie działań statutowych Stowarzyszenia,
   18) współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami, klubami, władzami oświatowymi oraz z osobami fizycznymi w zakresie celów realizowanych przez Stowarzyszenie,
   19) popularyzowanie sportów strzeleckich i obronnych w środkach masowego przekazu,
   20) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, promocyjnej i popularyzacyjnej w zakresie strzelectwa,
   21) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej służącej popularyzacji Stowarzyszenia i jego celów,
   22) organizowanie wypoczynku i wydarzeń dla osób pełnoletnich, dzieci i młodzieży
   23) organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, turystyki i sportu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
   24) organizowanie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej,
   25) prowadzenie świetlic środowiskowych oraz klubów zainteresowań,
   26) organizowanie zbiórek publicznych,
   27) wspieranie działań Członków zajmujących się pracami nad nowymi rozwiązaniami technicznymi w zakresie łączności
   28) w razie potrzeby i w miarę posiadanych możliwości, organizowanie, kierowanie, koordynowanie i bezpośrednie prowadzenie działań ratowniczych,
          celem zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych, awarii technicznych i innych zagrożeń powszechnych,
   29) prowadzenie profilaktyki uzależnień, organizowania szkoleń w zakresie pierwszej pomocy,
   30) akcji promocyjnych i imprez propagujących zdrowy styl życia i prawidłowe nawyki w tym zakresie.
   31) inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej do realizowania celów i zadań Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 7.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
   1) członków zwyczajnych
   2) członków seniorów
   3) członków wspierających
   4) członków honorowych

§ 8.
1. Członkiem zwyczajnym oraz członkiem seniorem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (z zastrzeżeniem § 8 ust. 3), niepozbawiona praw
publicznych, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów
Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych oraz członków seniorów następuje
na podstawie uchwały Zarządu (z zastrzeżeniem §8 ust. 4 oraz §8 ust. 5) lub, w przypadku członków
terenowych jednostek organizacyjnych, Zarządu terenowej jednostki organizacyjnej.
3. Małoletni poniżej 18 roku życia mogą należeć do Stowarzyszenia na zasadach ogólnych,
z zastrzeżeniami wynikającymi z Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
4. Członkowie Stowarzyszenia obecni na Walnym Zebraniu uchwalającym niniejszy Statut stają
się członkami seniorami z chwilą podjęcia uchwały.
5. W poczet członków seniorów Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje osoby aktywnie zaangażowane
w bieżącą pracę Stowarzyszenia, deklarujące szczególny wkład finansowy, rzeczowy lub inny.

§ 9.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności
Stowarzyszenia zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową.
2. Postanowienia § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. Członek wspierający, gdy jest nim osoba prawna, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem upełnomocnionych przedstawicieli.
 
§ 10.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub posiadająca szczególne osiągnięcia w realizacji celów i wspieraniu idei, które Stowarzyszenie podziela.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 
§ 11.
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
    1) brania udziału w zebraniach i posiedzeniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia
    2) biernego prawa wyborczego
    3) korzystania z urządzeń i obiektów pozostających w dyspozycji Stowarzyszenia w ramach szkoleń i innych działań prowadzonych w trakcie zorganizowanej działalności Stowarzyszenia,
        na zasadach określonych każdorazowo dla danego wydarzenia
2. Członkowie seniorzy Stowarzyszenia mają prawo do:
   1) brania udziału w zebraniach i posiedzeniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia
   2) czynnego oraz biernego prawa wyborczego
   3) korzystania z wszelkich urządzeń i obiektów pozostających w dyspozycji Stowarzyszenia
   4) korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia
3. Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia wymienione w ust. 1 z wyjątkiem
biernego prawa wyborczego.
 
§ 12.
1. Członkowie zwyczajni i seniorzy Stowarzyszenia są zobowiązani do:
   1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
   2) opłacania w ustalonych terminach składek członkowskich oraz programowych
   3) realizowania celów Stowarzyszenia oraz brania udziału w jego pracach
   4) propagowania działalności Stowarzyszenia
   5) godnego reprezentowania Stowarzyszenia
2. Członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia są zobowiązani do:
   1) wspierania realizacji celów Stowarzyszenia
   2) propagowania działalności Stowarzyszenia
   3) godnego reprezentowania Stowarzyszenia i dbania o jego wizerunek
 
§ 13.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:
   1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu
   2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
      a) umyślnego naruszenia postanowień statutu
      b) niebrania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres minimum 2 miesięcy
      c) działania na szkodę Stowarzyszenia
      d) nagannej postawy etycznej
      e) niespełniania warunków członkostwa określonych niniejszym Statucie
   3) rozwiązania się Stowarzyszenia
   4) śmierci członka
2. Członkowie Stowarzyszenia występujący lub skreślani z listy członków zasiadający we władzach
Stowarzyszenia, zobowiązani są do uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia
w ciągu miesiąca od momentu pisemnego zgłoszenia wystąpienia lub w ciągu miesiąca od uchwały
Zarządu o skreśleniu z listy członków.
3. skreśleniu z listy członków Zarząd informuje zainteresowanego członka pisemnie lub za pomocą
elektronicznych środków komunikacji.
4. Od decyzji o skreśleniu z listy członków, przysługuje pisemne odwołanie w terminie dwóch tygodni do Komisji Rewizyjnej, która może uchylić decyzję Zarządu i skierować do ponownego rozpatrzenia przez Zarząd.
5. Ponowne rozpatrzenie decyzji o skreśleniu następuje na posiedzeniu Zarządu rozszerzonym
o członków Komisji Rewizyjnej, posiadających w tym przypadku prawo głosu, a decyzje dotyczące
skreślenia lub przywrócenia na listę członków zapadają zwykła większością głosów przy obecności
przynajmniej ½ członków Zarządu oraz ½ członków Komisji Rewizyjnej.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
 
§ 14.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
   1) Walne Zebranie
   2) Zarząd
   3) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa 10 lat

§ 15.
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym członkowie seniorzy Stowarzyszenia,
natomiast z głosem doradczym członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi oraz osoby zaproszone.
3. Walne Zebranie:
   1) dokonuje wyboru członków zarządu.
   2) dokonuje wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
   3) uchwala statut oraz zmiany w statucie Stowarzyszenia.
   4) podejmuje uchwały w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków
       Stowarzyszenia.
   5) decyduje o podstawowych sprawach ideowych, programowych i organizacyjnych Stowarzyszenia.
   6) decyduje o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium Komisji Rewizyjnej, a na wniosek Komisji
       Rewizyjnej – Zarządowi.
   7) podejmuje decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 16.
1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz na pięć lat.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd jest zobowiązany zawiadomić
wszystkich członków seniorów Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni oraz pozostałych członków
Stowarzyszenia co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.
3. Zawiadomienia dokonuje się:
   1) Członków seniorów: pisemnie, pocztą elektroniczną lub poprzez inne środki komunikacji
       elektronicznej
   2) Członków zwyczajnych, wspierających i honorowych: poprzez umieszczenie informacji
       o planowanym terminie i miejscu Walnego Zebrania na stronie internetowej Stowarzyszenia,
       profilu na portalu społecznościowym lub poprzez inne ogólnodostępne medium.

§ 17.
1. Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków seniorów
Stowarzyszenia z zastrzeżeniem §17 ust. 3.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w sposób jawny lub tajny zwykłą większością głosów, chyba, że
statut stanowi inaczej.
3. W razie braku kworum, Walne Zebranie może się odbyć w drugim terminie podanym
w zawiadomieniu, przy czym uchwały podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę
obecnych członków seniorów Stowarzyszenia.

§ 18.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:
   1) na podstawie uchwały Zarządu
   2) na żądanie Komisji Rewizyjnej
   3) na pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, jednak nie mniej
       niż 10 osób
2. Zarząd podejmuje decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania nie później niż 30 dni
od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały.
3. O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd jest zobowiązany powiadomić członków
Stowarzyszenia na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania; §17 ust. 3 stosuje się
odpowiednio.
4. Wnioskodawcy zobowiązani są do wskazania we wniosku zakresu spraw, które będą przedmiotem
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane.
 
§ 19.
1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób wybranych przez Walne Zebranie
2. Zarząd składa się z Prezesa , jednego lub dwóch Wiceprezesów i innych członków zarządu
3. Zarząd kieruje działalnością stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
4. Zarząd może uzupełnić swój skład o nowych członków na miejsce członków ustępujących
w liczbie nieprzekraczającej 2/3 składu Zarządu pochodzącego z wyboru.
5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać ze Stowarzyszeniem w stosunku pracy.
7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Stowarzyszenia.

§ 20.
1. Do innych kompetencji Zarządu należy:
   1) Realizowanie uchwał Walnego Zebrania
   2) zwoływanie Walnych Zebrań
   3) składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu
   4) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Stowarzyszenia
   5) uchwalanie wewnętrznych regulaminów Stowarzyszenia
   6) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
   7) powoływanie i rozwiązywanie podległych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, w tym ich kierownictwa, oraz zatwierdzanie ich regulaminów;
   8) przyjmowanie i skreślanie z listy członków
   9) decydowanie o wysokości składek członkowskich oraz programowych
   10) Decydowanie o łączeniu się z innymi stowarzyszeniami i organizacjami oraz o wchodzeniu do związków i federacji stowarzyszeń lub występowania z nich.
   11) opiniowanie członków Stowarzyszenia w ramach prowadzonej działalności kolekcjonerskiej rekonstrukcyjnej, szkoleniowej oraz wszelkiej innej związanej z bronią palną,
        zgodnie z obowiązującymi na terenie RP przepisami prawa.
   12) Przyjmowanie w poczet członków seniorów Stowarzyszenia.
   13) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody uznaniowe dla pracowników Stowarzyszenia,
        w tym pracowników podległych jednostek organizacyjnych
   14) przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów
   15) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia
   16) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Stowarzyszenia
   17) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów.
 
§ 21.
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane, nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. Posiedzenia Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej ½ liczby członków Zarządu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu z głosem
doradczym z zastrzeżeniem §13 ust. 5.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby członków
Zarządu. Przy równej liczbie głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Zarząd może podejmować uchwały w drodze głosowania elektronicznego (przy użyciu elektronicznych
środków łączności).
   1) głosowanie elektroniczne trwa 24 godziny od momentu ogłoszenia i jest ważne jeżeli zostaną
      o nim powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
   2) wyniku głosowania Prezes Zarządu informuje wszystkich członków Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
   3) w głosowaniu elektronicznym uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
   4) przy równej liczbie głosów głosowanie uznaje się za nieważne.
6. W przypadku powołania przez Walne Zebranie Zarządu składającego się z 2 osób do podjęcia uchwały
Zarządu wymagana jest obecność pełnego Zarządu a decyzje mogą zapadać wyłącznie jednomyślnie; §21 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 
§ 22.
1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do pięciu osób wybranych przez Walne Zebranie.
2. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje, reprezentuje ją na zewnątrz oraz wobec Zarządu Stowarzyszenia
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na rok, zwołuje
je Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
4. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, pod przewodnictwem
Przewodniczącego Walnego Zebrania, wybierając spośród członków Komisji na funkcje:
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
   1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości stosunku zatrudnienia
   2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
   3) za wykonywanie funkcji członka Komisji Rewizyjnej oraz za udział w posiedzeniach członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia
6. Postanowienia § 21 ust. 4 oraz § 21 ust. 6 stosuje się odpowiednio.
7. Nie można łączyć funkcji Szefa terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia z zasiadaniem
w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub komisji rewizyjnej terenowej jednostki organizacyjnej.
8. W przypadku powstania vacatu Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład, z tym, że liczba
członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 składu Komisji Rewizyjnej
 
§ 23.
1. Osoba przystępująca do Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność
w Komisji z dniem upływu tej kadencji.
2. Ustanie członkostwa w Komisji Rewizyjnej następuje na skutek:
   1) upływu kadencji
   2) złożenia rezygnacji
   3) śmierci osoby pełniącej tę funkcję
   4) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu
 
§ 24.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu
w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiadającym uprawnienia
inicjatywne i opiniodawcze.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
   1) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Stowarzyszenia
   2) ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia
   3) wyrażania opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd
   4) opiniowanie prawomocności Walnego Zebrania Oddziału oraz podjętych na nim uchwał
   5) wykonywanie bezpośrednio czynności kontrolnych wobec terenowych jednostek organizacyjnych
       nie posiadających osobowości prawnej w sytuacji opisanej §32 ust. 10, zgodnie z §32 ust. 8 oraz §32 ust. 11 niniejszego Statutu
 
§ 25.
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
   1) kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego gospodarki finansowej
   2) kontrola opłacania składek członkowskich
   3) składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi
   4) przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA

§ 26.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, składek programowych, darowizn,
spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia, sponsoringu, działalności odpłatnej pożytku
publicznego oraz z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki
i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
3. Stowarzyszenie może otrzymywać finansowe oraz pozafinansowe wsparcie z instytucji państwowych i
samorządowych oraz organizacji prywatnych, a także startować w konkursach na powierzenie lub
realizację zadań publicznych oraz innych według zasad określonych w odnośnych przepisach
obowiązującego prawa.
4. Zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do
    jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
    organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym
    pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
    powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
    opieki lub kurateli
2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub
    pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
    szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
    pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że
    to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
4) nabywanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia,
    członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
    stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe
5. W przypadku prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego, jej zakres określa Zarząd
w drodze uchwały.
 
§ 27.
1. Oświadczenia woli za Stowarzyszenie składają:
   1) w sprawach nie skutkujących zobowiązaniami materialnymi oraz w sprawach majątkowych nie
      przekraczających zobowiązań do kwoty 20 000 zł :
        a) samodzielnie Prezes
        b) pełnomocnicy - w zakresie określonym w pełnomocnictwie udzielonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności
   2) w sprawach majątkowych powyżej kwoty 20 000 zł:
        a) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes i Członek Zarządu
        b) pełnomocnicy - w zakresie określonym w pełnomocnictwie udzielonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności
 
§ 28.
1. Stowarzyszenie Może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:

1) PKD 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań;
2) PKD 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej;
3) PKD 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej;
4) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
5) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
6) PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
7) PKD 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców;
8) PKD 25.73.Z Produkcja narzędzi;
9) PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
10) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych;
11) PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
12) PKD 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
13) PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
14) PKD 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych;
15) PKD 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych;
16) PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
17) PKD 30.30.Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;
18) PKD 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego;
19) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
20) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
21) PKD 33.16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych;
22) PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
23) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
24) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
25) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
26) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
27) PKD 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
28) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
29) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
30) PKD 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
31) PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
32) PKD 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
33) PKD 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
34) PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
35) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
36) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
37) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
38) PKD 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
39) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;
40) PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
41) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
42) PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
43) PKD 58.11.Z Wydawanie książek;
44) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
45) PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
46) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
47) PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
48) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
49) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
50) PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
51) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
52) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
53) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzenie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
54) PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych;
55) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
56) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
57) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna;
58) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
59) PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
60) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
61) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
62) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
63) PKD 84.22.Z Obrona narodowa;
64) PKD 84.24.Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne;
65) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
66) PKD 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu; 67) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
68) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
69) PKD 86.90.D Działalność paramedyczna;
70) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
71) PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
72) PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
73) PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
74) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
75) PKD 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych;
76) PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
77) PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
78) PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
79) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;

ROZDZIAŁ VI
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 29.
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia
3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, jeśli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach
 
Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 3102 GRYF
KSR: 0000713771
 
Copyright ©2019 Jednostka Strzelecka 3102 GRYF, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 18484
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem